تاثیر منفی بیمه همگانی آمریکا در کالیفرنیا
با ایجاد طرح بیمه بهداشتی درمانی جمهوریخواهان که به کنگره ارائه شده‌است و بیمه همگانی آمریکا نام گرفته، میلیون‌ها نفر از کالیفرنیایی‌ها پوشش بیمه درمانی خود را از دست می‌دهند.
کالیفرنیا یکی از 31 ایالتی است که در همراهی با طرح بیمه درمانی اوباما، با دریافت 15.5 میلیارد دلار بودجه فدرال، بیمه درمانی دولتی خود را موسوم به مدیکل گسترش داده و در اختیار اقشار کم درآمد قرار داده بود که این پوشش به 3 میلیون و هفتصد هزار نفر تخصیص داده شده و از این میان 2 میلیون نفر در معرض از دست دادن بیمه مدیکل قرار می‌گیرند.
کالیفرنیا اختصاصا با بهره گیری از طرح بیمه اوباما میزان افرادی که بیمه ندارند را به 1/7 درصد کاهش داده بود. 
در حال حاضر از 2 میلیون نفر یاد شده 2/1 میلیون نفر از بیمه رایگان بهداشتی درمانی بهره‌مند می‌شوند.
گفته می‌شود در طرح بیمه جدید آمریکا ارائه شده از سوی جمهوریخواهان، پرداخت کنندگان بیمه سابق شامل عطف به ماسبق نمی‌شوند اما به افراد کم درآمد در صورت بخشودگی بین 1021 تا 3000 دلار برای خرید بیمه جدید تعلق خواهد گرفت. 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015