اخبار مربوط به : آمریکا انتخاب کنید


قضاوت با وجدان بيدار شما
دو بیانیه ای که در زیر بدان اشاره می گردد به همراه مطلبی که در آگست سال 2014 درباره جنگی که حماس علیه اسرائیل به راه انداخت، پیش تر منتشر شده اند. متاسفانه ثمره باقی ماندن حماس تروریست پس از گذشت 9 سال، ادامه انجام همان عملیات تروریستی البته با ابعادی بس بزرگتر بوده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

علمی و پزشکی

فرهنگی، هنری، ورزشی

رویدادها (ایونتس)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021