شماره 101

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی طراحی و نشر: شرکت کتاب رویدادها: مرکز اطلاعات ایرانیان آمریکا (08 ایرانیان) IRANSHAHR Media Group Printed in: Los Angeles, CA, U.S.A Paper printed version of: IRANSHAHR NEWS AGENCY The first news agency for Iranian abroad Published by: KETAB CORPRONTION Founder: BIJAN KHALILI Senior Editor: MEHDI AGHAZAMANI Ph.D
 
                   
                   
                   
                   
                   
تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015